Št. objave Naslov
5732. Zakon o cestah (ZCes-1)
5733. Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
5734. Zakon o voznikih (ZVoz)
5735. Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini
5736. Pravilnik o načinu izvajanja pooblastil pooblaščenih uradnih oseb carinske službe
5737. Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
5738. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
5739. Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava
5740. Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov
5741. Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil društev
5742. Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava
5743. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Radovljica, Občine Slovenska Bistrica, Občine Komenda, Občine Vodice, Občine Beltinci, Občine Tržič, Občine Turnišče, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona, Občine Cerklje na Gorenjskem in Občine Odranci
5744. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Domžale, Občine Trzin in Občine Mengeš
5745. Akt o spremembi Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina
5746. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2011
5747. Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
5748. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
5749. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2010 (2)
5750. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2011
5751. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I«
5752. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnice
5753. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Ljubečna - Vigrad
5754. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu TPC ob Vojašnici
5755. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe
5756. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Zgornja Hudinja – Topličanec«
5757. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k. o. Brezova, k. o. Medlog in k.o. Ostrožno
5758. Sklep o vrednosti točke za odmero davka na premoženje za leto 2011
5759. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na Koroškem v letu 2011
5760. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2011
5761. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2011
5762. Sklep o začasnem financiranju Občine Grosuplje v obdobju januar–marec 2011
5763. Uredba o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb