Št. objave Naslov
5696. Zakon o trgu finančnih instrumentov (uradno prečiščeno besedilo) (ZTFI-UPB3)
5697. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011
5698. Odlok o spremembi Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve
5699. Odlok o dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
5700. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina za leto 2011
5701. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ajdovščina
5702. Sklep o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar–marec 2010
5703. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2011
5704. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2011
5705. Ugotovitev o prehodu mandata članice Občinskega sveta na naslednjega kandidata z liste
5706. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
5707. Sklep o spremembi Sklepa o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov v Občini Kočevje
5708. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2011
5709. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2011
5710. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2010
5711. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010
5712. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Miren - Kostanjevica
5713. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica
5714. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci za leto 2011
5715. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2011
5716. Pravilnik o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov
5717. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Puconci
5718. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2011
5719. Odlok o ukinitvi javnega zavoda Zavod za mladino Zreče
5720. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2010
5721. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zreče
5722. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
5723. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2011
5724. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2011
5725. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče za leto 2011
5726. Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2011
5727. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Zreče
5728. Sklep o zmanjšanju cene toplotne energije v Občini Zreče
5729. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011
5730. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2011
5731. Popravek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Valentina na Jarčjem Brdu za kulturni spomenik lokalnega pomena