Št. objave Naslov
5342. Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije
5343. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih
5344. Pravilnik o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku
5345. Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih
5346. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2010
5347. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
5348. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
5349. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
5350. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
5351. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prehranskih dopolnilih
5352. Sklep Razširjene komisije Eurocontrol št. 107 o določitvi cene za enoto storitve za obdobje z začetkom veljavnosti 1. januarja 2011
5353. Sklep Razširjene komisije Eurocontrol št. 108 o določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh z začetkom veljavnosti 1. januarja 2011
5354. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami Pravilnika o elektromagnetni združljivosti
5355. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec december 2010
5356. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2011 do 15. 7. 2011
5357. Sklep o spremembah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
5358. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata občinskega svetnika na naslednjega kandidata z liste
5359. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana sveta Krajevne skupnosti Bled na naslednjega kandidata
5360. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica
5361. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda »Letalski center Cerklje ob Krki«
5362. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
5363. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice
5364. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Brežice
5365. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
5366. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5367. Sklep o imenovanju podžupana Občine Črenšovci
5368. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju januar–marec 2011
5369. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar 2011–marec 2011
5370. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«
5371. Sklep o cenah uporabe športnih objektov in površin v lasti Občine Kobarid
5372. Sklep o vrednosti točke za uporabo stavbnega zemljišča
5373. Sklep o določitvi cene programov VVE Kobarid z oddelki
5374. Sklep o dopolnitvi sistemizacije delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2010/2011
5375. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2011
5376. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2011
5377. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2010
5378. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5379. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2011
5380. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2011
5381. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Regrške Košenice – 2 (OPPN Regrške Košenice – 2)
5382. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šipčev hrib
5383. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica«
5384. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti
5385. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Postojna
5386. Odlok o pripojitvi Javnega zavoda Notranjski muzej Postojna k javnemu zavodu ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti
5387. Odlok o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
5388. Odlok o razveljavitvi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje območja širitve dela naselja Postojna, ki še ni določeno s strategijo prostorskega razvoja in prostorskim redom Občine Postojna
5389. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Postojnska jama
5390. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna za leto 2011
5391. Sklep o začasnem financiranju Občine Puconci v obdobju januar–marec 2011
5392. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2010
5393. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2011
5394. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2011
5395. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenske Konjice v obdobju januar–marec 2011
5396. Sklep o začasnem financiranju Občine Tržič v obdobju januar–marec 2011
5397. Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2011
5398. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče
5399. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2011
5400. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010
5401. Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Zavrč
5402. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Zavrč
5403. Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2011
5404. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2011
5405. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2011
5406. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom
5407. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči
5408. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje zdravstvenega zavarovanja občanov
5409. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč in okolice z mrliško vežo
5410. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5411. Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1
5412. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2011 in 2012
5413. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
5414. Sprememba Statuta Občine Vitanje
5415. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2010
5416. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
5417. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče