Št. objave Naslov
5299. Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2011
5300. Uredba o državnem prostorskem načrtu za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša
5301. Uredba o spremembah Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
5302. Pravilnik o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu
5303. Pravilnik o licenciranju letališkega strokovnega osebja
5304. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2011
5305. Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2010
5306. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2010
5307. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2011
5308. Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi
5309. Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2010
5310. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize za leto 2010
5311. Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
5312. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
5313. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita iz davčnega postopka kot posebnega upravnega postopka
5314. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in načinu dostave podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti
5315. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2011
5316. Sklep o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok
5317. Navodilo o izvajanju Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok
5318. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2011
5319. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
5320. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerknica za leto 2011
5321. Sklep o začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju januar–marec 2011
5322. Odredba o delovnem času, poslovnem času in uradnih urah v občinski upravi Občine Črnomelj
5323. Sklep o spremembah Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Črnomelj
5324. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5325. Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2011
5326. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2011
5327. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2010
5328. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 253 – stanovanjska zazidava Kašelj – del (del enote urejanja prostora PO-4)
5329. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011
5330. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje
5331. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2011
5332. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2011
5333. Odlok Mestne občine Slovenj Gradec o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih
5334. Odlok o razglasitvi Dorfarje – Domačija Dorfarje 16 (EŠD 14532) za kulturni spomenik lokalnega pomena
5335. Odlok o razglasitvi Puštal – Hiša pri Burjevcu (EŠD 28440) za kulturni spomenik lokalnega pomena
5336. Sklep o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta Občine Škofja Loka
5337. Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2011
5338. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2009
5339. Cenik daljinskega ogrevanja
5340. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2010
5341. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni