Št. objave Naslov
5222. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
5223. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
5224. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
5225. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
5226. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
5227. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
5228. Uredba o državnem prostorskem načrtu za priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
5229. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 1284/2009 z dne 22. decembra 2009 o uvedbi nekaterih posebnih omejevalnih ukrepov v zvezi z Republiko Gvinejo
5230. Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja
5231. Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
5232. Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah
5233. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
5234. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
5235. Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Fundacija Metulj«
5236. Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon«
5237. Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Humanitarna ustanova H.O.P.E«
5238. Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Alkemist, ustanova«
5239. Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Fundacija Alojzija Šuštarja«
5240. Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Gradimo prihodnost, ustanova«
5241. Soglasje k Aktu o spremembah Akta o ustanovitvi ustanove »Ustanova Rdeča žoga«
5242. Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
5243. Register biocidnih proizvodov
5244. Sklep o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v obdobju januar–marec 2011
5245. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2011
5246. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2011
5247. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2011
5248. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice
5249. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2010
5250. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2011
5251. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig za leto 2011
5252. Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2011
5253. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2010
5254. Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011
5255. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu pri Osnovni šoli Kuzma za leto 2011
5256. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice na območju Občine Kuzma za leto 2011
5257. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2011
5258. Cenik daljinskega ogrevanja
5259. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
5260. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika za leto 2011
5261. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2010
5262. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2011
5263. Statut Krajevne skupnosti Orehovlje
5264. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar–marec 2011
5265. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Poljčane
5266. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2011
5267. Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar–marec 2011
5268. Sklep o sprejetju poslovnega načrta izvajanja obvezne občinske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2010
5269. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata
5270. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2011
5271. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011
5272. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
5273. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
5274. Spremembe Statuta Občine Štore
5275. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Štore
5276. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Štore za leto 2010
5277. Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno cestno infrastrukturo v Občini Štore
5278. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
5279. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2011
5280. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011
5281. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
5282. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2011
5283. Sklep o soglasju k Statutu Krajevne skupnosti Račje Selo
5284. Sklep o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar–marec 2011
5285. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva
5286. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
5287. Uredba o dopolnitvah Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save in Završnice iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju HE Moste, HE Završnica in HE Mavčiče
5288. Uredba o dopolnitvah Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save na območju Občine Litija na odvzemnih mestih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
5289. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz lovilnih jam na reki Soči, Tolminki in Bači
5290. Uredba o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče
5291. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
5292. Pravilnik o uniformi uslužbencev Uprave Republike Slovenije za pomorstvo
5293. Pravilnik o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil
5294. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vodenju seznama upraviteljev in o vsebini ter načinu obveščanja
5295. Popravek Poročila o izidu glasovanja in o izidu volitev enega člana Občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje
5296. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
5297. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka
5298. Popravek Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Majšperk