Št. objave Naslov
5153. Dopolnitev Poslovnika Državnega sveta
5154. Uredba o spremembah Uredbe o upravnem poslovanju
5155. Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij
5156. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
5157. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu
5158. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev enega člana Občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje
5159. Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Beltinci
5160. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Jeseničnik)
5161. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2010 II
5162. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje
5163. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2011
5164. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
5165. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega svetnika na naslednjega kandiddata
5166. Sklep o začasnem financiranju Občine Črnomelj v obdobju januar–marec 2011
5167. Sklep o začasnem financiranju Občine Divača v obdobju januar–marec 2011
5168. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko – turistično območje DT7-OPPN (del območja) v Dolenjskih Toplicah
5169. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2011
5170. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V8 Dobrova za območje Občine Horjul
5171. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2011
5172. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
5173. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
5174. Sklep o razrešitvi članice Občinske volilne komisije Občine Horjul
5175. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2011
5176. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2011
5177. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2011
5178. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2011
5179. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2011
5180. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2011
5181. Sklep o določitvi komunalne takse za posamezne predmete in storitve
5182. Sklep o začasnem financiranju MO Kranj v obdobju januar–marec 2011
5183. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad
5184. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 33 Center Gameljne – del (del enote urejanja prostora ŠG-20 in del enote urejanja prostora ŠG-207)
5185. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
5186. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk
5187. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Majšperk
5188. Sklep o začasnem financiranju Občine Medvode v letu 2011
5189. Sklep o začasnem financiranju Občine Mirna Peč v obdobju januar–marec 2011
5190. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za ekonomsko šolo v Murski Soboti (za širitev poligona Španik)
5191. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2011
5192. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v obdobju januar–marec 2011
5193. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2010
5194. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Ravne na Koroškem v letu 2011
5195. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Rečica
5196. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5197. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2011
5198. Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2011
5199. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2011
5200. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata z liste
5201. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
5202. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
5203. Sklep o začasnem financiranju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2011
5204. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
5205. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2010
5206. Sklep o ceni reklam in drugih sporočil v glasilu Občine Šalovci
5207. Obvezna razlaga pogojev za gradnjo urejevalne enote ŠE4-C9 Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba
5208. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec 2011
5209. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škocjan za obdobje leta 2011
5210. Dopolnitev Statuta Občine Škofljica
5211. Dopolnitve Poslovnika občinskega sveta
5212. Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2010
5213. Sklep o dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tabor
5214. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Tržič
5215. Sklep o začasnem financiranju Občine Železniki v obdobju januar–marec 2011
5216. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5217. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v obdobju januar–marec 2011
5218. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
5219. Sklep o spremembi Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju
5220. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občine Miklavž na Dravskem polju
5221. Tehnični popravek Odloka o o zazidalnem načrtu Šmarjeta