Št. objave Naslov
5131. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Maroko
5132. Ukaz o imenovanju namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
5133. Sprememba Poslovnika Fiskalnega sveta
5134. Pravilnik o aditivih za živila
5135. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pogojih in kriterijih za določitev fitofarmacevtskih sredstev za prodajo brez predložitve dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju
5136. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za odobritev vzrejališč čebeljih matic, testnih postaj in priznanje drugih organizacij v čebelarstvu ter o pogojih glede reje in prometa s čebeljim plemenskim materialom
5137. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke
5138. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci
5139. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, licencah in pooblastilih osebja službe letalske meteorologije
5140. Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči po Uredbi o začasni shemi omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009
5141. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstvena mesta
5142. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2010
5143. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2010
5144. Sklep o imenovanju podžupanov
5145. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2010
5146. Odlok o rebalansu (I.) proračuna Občine Straža za leto 2010
5147. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentjur v obdobju januar–marec 2011
5148. Javno naznanilo o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Črnolica
5149. Obvezna razlaga Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna – za območje Občine Šmartno pri Litiji
5150. Uredba o spremembah Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
5151. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji
5152. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj