Št. objave Naslov
390. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E)
391. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-C)
392. Zakon o davku na dodano vrednost (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDV-1-UPB2)
393. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
394. Aneks h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
395. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
396. Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn
397. Dodatek št. 5 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
398. Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
399. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka »ZN Industrijska cona Godovič«
400. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2010
401. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Idrija
402. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija za leto 2010
403. Odlok o razglasitvi železniške postaje v Kamniku za kulturni spomenik lokalnega pomena
404. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
405. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik
406. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov
407. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik
408. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik
409. Sklep o soglasju k omrežnini kot dodatku k ceni storitve oskrbe s pitno vodo
410. Sklep o soglasju k cenam omrežnine in cenam vezanih na obstoječe greznice in male čistilne naprave, v okviru storitev gospodarske javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode« v Občini Kamnik
411. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava – uradno prečiščeno besedilo
412. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠR 1/2-1 Bellevue in del območja urejanja ŠR 1/5 Tivoli – Šišenski hrib
413. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra
414. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 699/6, dvorišče v izmeri 67 m2, k.o. Meža Takraj
415. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2010
416. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto
417. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Jugorje«
418. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto
419. Sklep o razveljavitvi programa priprave Občinskega lokacijskega načrta Otočec - Šentpeter
420. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek
421. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 600/12, k.o. Podčetrtek, in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 323/26, k.o. Podčetrtek, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
422. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2010
423. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama
424. Odlok o ukinitvi Odloka o plačilu takse za reprodukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Ravne na Koroškem
425. Odlok o ukinitvi Odloka o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju Občine Ravne na Koroškem
426. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Ravne na Koroškem
427. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juričevega Drejčka
428. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji
429. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca
430. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega Vrtca Ravne na Koroškem
431. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne na Koroškem
432. Sklep o uvedbi časovno omejenega parkiranja – modre cone na urejenih parkiriščih v mestnem jedru – Trgu svobode na Ravnah na Koroškem
433. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za most čez reko Savo pri naselju Log
434. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave
435. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Slovenj Gradec
436. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taksi na onesnaževanje vode
437. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
438. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
439. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2
440. Obvezna razlaga Odloka o ZN stanovanjska soseska Vojnik
441. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o taksi na onesnaževanje vode
442. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
443. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja P24-R1 Zavrč (območje športa in rekreacije)
444. Sklep o soglasju k Statutu javnega zavoda Lekarne Ptuj
445. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2010
446. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja ZN R7/O4 – del
447. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe