Št. objave Naslov
4017. Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti
4018. Pravilnik o vzorčenju surovega mleka za določanje količine mlečne maščobe
4019. Odredba o Seznamu nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini
4020. Razpis volitev štirih članov Državnotožilskega sveta
4021. Vsebina in oblika diplome Visoke šole za računovodstvo
4022. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bloke
4023. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci
4024. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2009
4025. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci
4026. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Črna na Koroškem
4027. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje - Kozina za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje - Kozina za obdobje 1986–1990
4028. Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi Razvojnega, finančnega in nepremičninskega javnega sklada občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik
4029. Akt o prenehanju delovanja javnega zavoda Skupnost vzgojnoizobraževalnih zavodov Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava
4030. Sklep o prenehanju delovanja in pričetku likvidacije Razvojnega, finančnega in nepremičninskega javnega sklada občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik
4031. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4032. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Razkrižje
4033. Odlok o začasni uporabi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS 19 – Lenivec v Sežani, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS 8 – Kidričeva soseska v Sežani, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje bolnišnice Sežana (ureditvena območja Sb-06, Sb-08, Sb-09, I-03, I-05, I-06, O-04, Z-07, Z-08, Z-09, Tc-08, Tc-09, Tc-10, Tc-11), Odloka o zazidalnem načrtu za območje ZS 34 in PS 25 – »Ograde« v Sežani Odloka o zazidalnem načrtu za območje ZS 11 – »Lehte« v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 1 – Sežana center 1 v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje US 50 – Gradišče v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje US 12 – Vas v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 2 – Sežana center 2 v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 9 – Športnorekreacijski center v Sežani, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za KS Sežana, v vseh delih, ki jih je nadomestil Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod
4034. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2009
4035. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
4036. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2009
4037. Odlok o koncesiji za izvajanje programa za predšolske otroke
4038. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Tržič
4039. Sprememba in dopolnitev Statuta Občine Zagorje ob Savi
4040. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav – vlečnic na smučišču »Marela« v Občini Zagorje ob Savi
4041. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4042. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo Mesto za leto 2009 (II)
4043. Sporazum o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice na dan 31. 12. 2006