Št. objave Naslov
3881. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
3882. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Slovenski vojski
3883. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg perutninskega mesa in jajc
3884. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2009
3885. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za severo-zahodni del naselja Lipovci
3886. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Benedikt
3887. Odlok o izločitvi dveh delov naselja Zelše ter dela naselja Cerknica in priključitvi vseh treh delov k naselju Podskrajnik
3888. Odlok o poimenovanju Ulice za vrtovi in Ulice za mlinom v naselju Cerknica
3889. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Cerknica
3890. Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica
3891. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Notranjski odred Cerknica
3892. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek
3893. Odlok o ustanovitvi Vrtca Martin Krpan Cerknica
3894. Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Cerknica
3895. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Cerknica – Kravanjeva hiša, Partizanska cesta 17, Cerknica
3896. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo Kravanjeva hiša – Muzej v Cerknici
3897. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3898. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3899. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2009 – rebalans
3900. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2010
3901. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »kompleks Zeleni park«
3902. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Razvojnega centra občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče
3903. Sklep o prenehanju delovanja in pričetku likvidacije Razvojnega centra občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče
3904. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o spremembi kartografskega dela PUP za mesto Lendava
3905. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2009
3906. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci
3907. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
3908. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban
3909. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija
3910. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Najdihojca
3911. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Šentvid
3912. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno
3913. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno
3914. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Ljutomer
3915. Odlok o koncesiji za obstoječo žičniško napravo vlečnica Morava na Golteh
3916. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2009
3917. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci
3918. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2009
3919. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek
3920. Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve ali obnove občinskih cest na območju Občine Polzela
3921. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3922. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2009
3923. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
3924. Odlok o delni ukinitvi Odloka o ureditvenem načrtu mestnega pokopališča Slovenj Gradec
3925. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2008
3926. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del poslovne cone v Žicah v Občini Sveta Ana
3927. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna – za območje Občine Šmartno
3928. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Štore
3929. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vojnik
3930. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2009
3931. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Železniki
3932. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Železniki
3933. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica
3934. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2009
3935. Odlok o rabi javnih površin in občinskih taksah
3936. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom