Št. objave Naslov
3872. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Albaniji
3873. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
3874. Uredba o razveljavitvi Uredbe o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov
3875. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti
3876. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav
3877. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o kazenskem postopku v neskladju z Ustavo in odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
3878. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
3879. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
3880. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2009