Št. objave Naslov
3839. Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015)
3840. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-G)
3841. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah (ZZad-C)
3842. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3843. Pravilnik o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2009
3844. Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
3845. Pravilnik o spremembah Pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil
3846. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada
3847. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe
3848. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2009
3849. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986 do 2000 za območje Občine Medvode, za območje gospodarske cone Moše
3850. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3851. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3852. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Puconci
3853. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Razkrižje
3854. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Razkrižje
3855. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Razkrižje
3856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2009
3857. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica
3858. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3859. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3860. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan (UPB-1)
3861. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Šmarješke Toplice
3862. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Tabor
3863. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Velika Polana
3864. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih voda na območju Občine Velika Polana
3865. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Bled
3866. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bled
3867. Ugotovitvena odločba o statusu naravnega vodnega javnega dobra
3868. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2010
3869. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lendava za leto 2009
3870. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
3871. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2009