Št. objave Naslov
3804. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-D)
3805. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah (ZBR-C)
3806. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-G)
3807. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub-A)
3808. Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste
3809. Pravilnik o videonadzoru v Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
3810. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju kazni zapora
3811. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o količnikih za določitev osnovnih plačil, o kriterijih in merilih za ocenjevanje uspešnosti in rezultatov dela obsojencev ter o nagradah mladoletnikov
3812. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
3813. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani in o zavrženju pobude za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08)
3814. Navodilo za poročanje upravljavcev plačilnih sistemov
3815. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov
3816. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti
3817. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih
3818. Hierarhija pravil revidiranja
3819. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2009
3820. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Braslovče
3821. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA26 – Gospodarska cona Trnava zahod – območje individualnih hiš
3822. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje »P7 – Prod«
3823. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3824. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj
3825. Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti v Mestni občini Kranj
3826. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Medvode
3827. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode
3828. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi hiše na Cesti bratstva in enotnosti 43 v Metliki za kulturni spomenik lokalnega pomena
3829. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-trgovski center v Radečah
3830. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za mestno središče v Radečah
3831. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3832. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3833. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o dimnikarski službi na območju Občine Trnovska vas
3834. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice za območje Občine Zreče v letu 2009
3835. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu zbiranja podatkov in vodenju zbirke podatkov o obsojencih
3836. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela Prekmurje, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
3837. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
3838. Pravila za delovanje Centra za podpore