Št. objave Naslov
3652. Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije
3653. Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
3654. Pravilnik o letenju vojaških zrakoplovov
3655. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov
3656. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
3657. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
3658. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrajnega sodišča v Novem mestu
3659. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
3660. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
3661. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
3662. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom
3663. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod
3664. Sklep o zavrženju pobude
3665. Sklep o izračunavanju donosnosti, čiste vrednosti sredstev, vrednosti enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada in načinu določitve datuma konverzije
3666. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
3667. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Vida na Čatežu ob Savi za kulturni spomenik lokalnega pomena
3668. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Kelharjevega hrama za kulturni spomenik lokalnega pomena
3669. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2009
3670. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2010
3671. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje
3672. Pravilnik o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje
3673. Sklep o pogojih priključitve obstoječih objektov
3674. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Grosuplje – naselje (parc. št. 651/2)
3675. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2477/4, k.o. Žalna
3676. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 516/42, 516/52, 516/55, 516/56, 516/59, 516/61, 516/63, 516/67, 516/69, 516/71, 516/72, 516/74, 516/76 in parc. št. 516/79, vse k.o. Slivnica
3677. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 258/33, 267/1, 268/2 in 269/7, vse k.o. Polica
3678. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno
3679. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno
3680. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
3681. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2009
3682. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogašovci
3683. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Rogašovci
3684. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2009
3685. Odlok o predkupni pravici Občine Sveta Ana
3686. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3687. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Vojnik
3688. Odlok o določitvi in imenovanju ulice na območju Občine Vojnik
3689. Odlok o občinskih cestah
3690. Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec
3691. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rogatec
3692. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Rogatec
3693. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec
3694. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3695. Tehnični popravek Odloka o prostorskem načrtu Občine Mirna Peč
3696. Preklic objave Odloka o občinskih cestah