Št. objave Naslov
3576. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3577. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3578. Pravilnik o financiranju javnih del
3579. Pravilnik o obrazcih vlog za izvajanje uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge
3580. Pravilnik o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil
3581. Pravilnik o spremembi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
3582. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
3583. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala
3584. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa
3585. Pravilnik o spremembi Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje
3586. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje poskusov na živalih
3587. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
3588. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesto predsednika Upravnega sodišča Republike Slovenije
3589. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesto podpredsednika Okrajnega sodišča na Vrhniki
3590. Sklep o začasni oprostitvi plačevanja letnega nadomestila stroškov za opravljanje nadzora za mesec november 2009 in mesec december 2009
3591. Dopolnjen Sklep o vsebini in obliki diplom Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana
3592. Razlaga 53. člena Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet (Uradni list RS, št. 35/09)
3593. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3594. Sklep o spremembi Statuta Občine Borovnica
3595. Sklep o izvzemu parcele iz javnega dobra
3596. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Center Cerknice CE-16C in CE-18C
3597. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2009
3598. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Dolenjske Toplice
3599. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2009
3600. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2010
3601. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dolenjske Toplice
3602. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Gorenja vas - Poljane
3603. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3604. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Hrpelje - Kozina
3605. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina
3606. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
3607. Odlok o dopolnitvi Odloka o splošni prepovedi gradnje na območju zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje
3608. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 704/7, k.o. Goriče
3609. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3610. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2009
3611. Odlok o zaključnem računu proračunaObčine Litija za leto 2008
3612. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območji urejanja MS 1/2 – 2 in MR 1/1 Zelena jama
3613. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT10 Slovenska cesta
3614. Odlok o spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za območje Tobačne tovarne)
3615. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
3616. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2009
3617. Odredba o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
3618. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem
3619. Pravilnik o dodeljevanju izredne denarne pomoči v Občini Ravne na Koroškem
3620. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem
3621. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2009
3622. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2009
3623. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3624. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3625. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2009
3626. Odlok o javni razsvetljavi v Občini Straža
3627. Sklep o spremembi lastništva javnega dobra
3628. Sprememba Sklepa o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov na Drganjih selih v Občini Straža
3629. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci
3630. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcih Občine Šalovci
3631. Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča
3632. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2009/2010
3633. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II
3634. Sklep o zadržanju izvajanja Sklepa Občinskega sveta Občine Škofljica
3635. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne devetletke
3636. Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
3637. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2009
3638. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Tolmin (Uradno glasilo, št. 2/1989 in 4/1992)
3639. Poslovnik Občinskega sveta Občine Veržej
3640. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve LN za območje nove stanovanjske soseske Vojnik cona 7a
3641. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Štore za leto 2009
3642. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3643. Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno cestno infrastrukturo v Občini Štore
3644. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Čaplja v Planici
3645. Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture
3646. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi na Primorskem ter Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v študijskem letu 2009/10
3647. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2009
3648. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju za borznoposredniške družbe
3649. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe
3650. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov borznoposredniške družbe
3651. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2009