Št. objave Naslov
3531. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Koreji
3532. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Bitoli v Generalni konzulat Republike Slovenije v Bitoli
3533. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Bitoli
3534. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Tbilisiju
3535. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potniških ladjah
3536. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu
3537. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec september 2009
3538. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
3539. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
3540. Pravilnik o rednem letnem poročanju revizijskih družb
3541. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje naselij Grosuplje in Brezje pri Grosupljem
3542. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zaselka Strane na Planini
3543. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009
3544. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010
3545. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij
3546. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš Babno - Ložnica
3547. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I
3548. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje
3549. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe
3550. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Otok III sever – jug
3551. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno cono ob Bežigrajski cesti
3552. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za območja, ki se urejajo z odloki o PUP Babno, PUP Zahodno Ostrožno, PUP Lopata, PUP Lokrovec, Lahovniška hosta in Zg. Hudinja-Lahovna, PUP Sp. Dobrova, PUP Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe, PUP Teharje, PUP Košnica, PUP Šmartno v Rožni dolini, PUP Trnovlje pod in nad avtocesto in Šmarjeta ob Hudinji, PUP Prekorje in Škofja vas, PUP Začret, PUP Stegujev-Habjanov hrib in Osenca-Severno Zvodno, PUP Pečovnik in Celjska koča in PUP Ljubečna
3553. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Rupe in k.o. Trnovlje
3554. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
3555. Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrok
3556. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti
3557. Statut Občine Komen
3558. Poslovnik Občinskega sveta Občine Komen
3559. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3560. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3561. Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine Laško
3562. Sklep o določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško
3563. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Laško
3564. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ob Koseškem bajerju (jug)
3565. Odlok o programu opremljanja in podlagah za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer
3566. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2009
3567. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3 – Dragomer
3568. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Log - Dragomer in Meril za vrednotenje športa v Občini Log - Dragomer
3569. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
3570. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v lasti Občine Log - Dragomer
3571. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2009
3572. Odlok o ukinitvi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Programa priprave za občinski lokacijski načrt Industrijska cona Dolenja vas
3573. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3574. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Puconci
3575. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan