Št. objave Naslov
3437. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-P)
3438. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT-A)
3439. Uredba o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za skupno ureditev kmetijskih trgov
3440. Uredba o spremembi Uredbe o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi
3441. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila
3442. Pravilnik o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in majonezi
3443. Pravilnik o postopkih preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev
3444. Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, licencah in pooblastilih osebja službe letalske meteorologije
3445. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti
3446. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v veterinarski medicini
3447. Sklepi o imenovanju volilnih komisij referendumskih območij
3448. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2009
3449. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
3450. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2009
3451. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3452. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
3453. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kompleksa I. gimnazije v Celju
3454. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2009
3455. Odlok o ustanovitvi razvojno informacijskega centra Bela krajina
3456. Odlok o razglasitvi Hiše Ulica Mirana Jarca 3 v Črnomlju za kulturni spomenik lokalnega pomena
3457. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini Črnomelj
3458. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrepolje
3459. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2008
3460. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Dobrepolje
3461. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Dobrepolje
3462. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija
3463. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija
3464. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni Vrh
3465. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija
3466. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gospodarjenju s poslovnimi stavbami in poslovnimi prostori
3467. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija
3468. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Savi
3469. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice
3470. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca
3471. Sklep o razglasitvi nepremičnin in opreme, ki so javna infrastruktura na področju kulture v Občini Kamnik – objekt železniška postaja arhitekta Jožeta Plečnika, Kolodvorska ulica 4, Kamnik
3472. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2008
3473. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2009
3474. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Vstopno cesto v oskrbno-poslovno-trgovsko cono C2 v Kobaridu
3475. Pravilnik o oddajanju športnih objektov in površin v uporabo
3476. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
3477. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra
3478. Sklep o cenah uporabe športnih objektov in površin v lasti Občine Kobarid
3479. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Zazidava Ulica 15. maja« v Kopru
3480. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja “Zazidava Ulica 15. maja”
3481. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (v letu 2009)
3482. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3483. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3484. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj
3485. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
3486. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana
3487. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
3488. Sklep št. 433 o pripojitvi Sklada za razvoj Občine Ljutomer k Občini Ljutomer
3489. Sklep št. 441 o ukinitvi javnega dobra
3490. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu
3491. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Mokronog - Trebelno
3492. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Mokronog - Trebelno s stvarnimi služnostmi
3493. Sklep o določitvi cene letnega povračila za najem grobnega prostora in vzdrževanje pokopališča v Občini Mokronog - Trebelno in najema mrliške vežice
3494. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3495. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3496. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1,3,4,5) – za Občino Mokronog - Trebelno
3497. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
3498. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti
3499. Sklep za izvedbo volitev članov občinskega sveta, županov in predstavnikov vaških ter trške skupnosti
3500. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za južni del območja P21-S1/1 v naselju Podlehnik
3501. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev izzvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici
3502. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, spremembe v letu 2008 in Okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, dopolnitev 2008
3503. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci (uradno prečiščeno besedilo - 1)
3504. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
3505. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav v Občini Ravne na Koroškem
3506. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 – večstanovanjski objekt
3507. Tržni red na tržnici v Slovenski Bistrici
3508. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave Čretnik v Zg. Polskavi
3509. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica
3510. Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica
3511. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
3512. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2009
3513. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Podjetniško obrtne cone Pod goro II«
3514. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček
3515. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3516. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2009
3517. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Center Vitanje
3518. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2009
3519. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Zreče
3520. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zreče
3521. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovne cone Arnovski gozd II
3522. Sklep o dopolnitvi Odloka o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-A
3523. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2001/1 k.o. Žalec
3524. Odlok o plakatiranju v Občini Žetale
3525. Odlok o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 2009
3526. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2009
3527. Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu naselja Veržej (Uradni list SRS, št. 42/88 in Uradni list RS, št. 50/97)
3528. Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
3529. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
3530. Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2009