Št. objave Naslov
3327. Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih območij (OdRRDRO5)
3328. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
3329. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom
3330. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
3331. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Izobraževalnega centra Geoss d.o.o.
3332. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2009 – I
3333. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3334. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren
3335. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren - Kostanjevica
3336. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica
3337. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje
3338. Občinski program varnosti
3339. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ZBDVs
3340. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Slovenj Gradec
3341. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2009
3342. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. Mihaela in cerkve sv. Lovrenca na Erzelju za kulturna spomenika lokalnega pomena
3343. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Zavrč
3344. Sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču
3345. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
3346. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3347. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2008
3348. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2009