Št. objave Naslov
3214. Razpis za prijavo možnih kandidatk in kandidatov za predsednika/-ico Državne revizijske komisije
3215. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1A)
3216. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe
3217. Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice
3218. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu in nadzoru salmonel
3219. Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, hibridna plačilna institucija ali plačilna institucija z opustitvijo
3220. Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba
3221. Sklep o plačilnih sistemih
3222. Sklep o kapitalu plačilnih institucij
3223. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
3224. Tarifne postavke za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Piran
3225. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Evropske pravne fakultete v Novi Gorici
3226. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred
3227. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA26 – gospodarska cona Trnava Zahod
3228. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred
3229. Obvezna razlaga 7. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V39 Hruševo, V40 Dvor, V41 Polhov Gradec, V42 Setnik, V43 Črni vrh Občine Dobrova - Polhov Gradec
3230. Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo slemenske ceste Hrvatini
3231. Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Krško
3232. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško
3233. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture
3234. Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2009 in o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2009 in o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 859/5, k.o. Sremič ter o zamenjavi nepremičnin parc. št. 859/5, parc. št. 761/3 in parc. št. 762/1, k.o. Sremič za nepremičnino parc. št. 771/11, k.o. Sremič in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
3235. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
3236. Odlok o imenovanju novih ulic in trga v naselju Odranci
3237. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Pivka
3238. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Pivka
3239. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za novi S del centra mesta
3240. Sklep št. 289 o ukinitvi statusa javnega dobra
3241. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vojnik
3242. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih