Št. objave Naslov
3183. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih grobiščih (ZVG-A)
3184. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-H)
3185. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge
3186. Pravilnik o posredovanju podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki in tarifi o nadomestilih za posredovanje podatkov
3187. Pravilnik o zagotavljanju pravne pomoči policistom
3188. Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v progovnem in požarnovarnostnem pasu železniške proge in na tirnih vozilih z odprtim kuriščem
3189. Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč
3190. Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane
3191. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o uradnih metodah analiz krme, dodatkov in premiksov
3192. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o uradnih metodah jemanja vzorcev za monitoring in inšpekcijski nadzor krme
3193. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov
3194. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za Zakot
3195. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
3196. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
3197. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2009
3198. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu pri Osnovni šola Kuzma za leto 2009
3199. Odlok o javnem glasilu Občine Majšperk
3200. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Polzela
3201. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3202. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj
3203. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja
3204. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec
3205. Uradna razlaga Sklepa o manjšem odstopanju od določil prostorskega akta pri gradnji TPS Blatnik
3206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2009
3207. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1761/38 k.o. Gradišče
3208. Sklep o ustreznosti določilom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN za območje urejanja VS 9/10 Škofljica
3209. Sklep o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Občine Žužemberk
3210. Popravek Uredbe o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo naselja Dragonja na mednarodnem mejnem prehodu Dragonja
3211. Popravek Cenika odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Dobrepolje
3212. Popravek Cenika odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje
3213. Popravek Cenika odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica