Št. objave Naslov
3137. Sklep o spremembah Sklepa o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta bank in hranilnic
3138. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Brezovica
3139. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1(OPPN)«
3140. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
3141. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
3142. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
3143. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
3144. Sklep o sprejemu Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
3145. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Škocjan
3146. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) Občine Škocjan
3147. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe