Št. objave Naslov
188. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih in agencijah na področju kulture ter na Radioteleviziji Slovenija
189. Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture
190. Pravilnik o licenci kontrolorja zračnega prometa
191. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav
192. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o žganih pijačah
193. Spremembe Seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (8. sprememba)
194. Odločba o delni razveljavitvi četrtega odstavka 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije
195. Sklep o spremembah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
196. Kolektivna pogodba Banke Slovenija
197. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
198. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2008
199. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2008
200. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2009
201. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 24 Rakitna
202. Razpis nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Cankova v 6. volilni enoti: Krašči
203. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1031/6, 1031/8, 1031/9, 2667/1, vse k.o. Stožice
204. Popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2009
205. Popravek Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2009