Št. objave Naslov
3118. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indiji
3119. Pravilnik o najmanjšem številu članov posadke na morskih ladjah Republike Slovenije
3120. Pravilnik o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih raziskav arheoloških najdišč iz državnega proračuna
3121. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju Zakona o matičnem registru
3122. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela komisije za medicinsko etiko
3123. Odločba o soglasju k čistopisu Akta o ustanovitvi ustanove Fundacija Samaritan
3124. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosto mesto predsednika sodišča
3125. Poročilo o gibanju plač za junij 2009
3126. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2009
3127. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Otok I
3128. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške
3129. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice
3130. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška
3131. Sklep o pokrivanju stroškov v vzgojno-varstveni družini
3132. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice “Primorje d.d. Ajdovščina” v Mirnu
3133. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
3134. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek
3135. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v javni uporabi
3136. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Zadrževalnik deževnih vod v Šempetru pri Gorici