Št. objave Naslov
3067. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu
3068. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu
3069. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Münchnu
3070. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3071. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev
3072. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izdaji energetskega dovoljenja
3073. Odredba o določitvi seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini
3074. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
3075. Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor
3076. Splošni pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije
3077. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Beltinci
3078. Statut Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo)
3079. Poslovnik Občinskega sveta Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo)
3080. Sklep o določitvi cene programa za otroke prvega starostnega obdobja v Vzgojno varstveni družini »Biba« Šmarje Sap
3081. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge
3082. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna Peč
3083. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni center v Novi Gorici