Št. objave Naslov
3019. Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-1-UPB6)
3020. Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno, in o postopku ugotavljanja teh pogojev
3021. Sklep o dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
3022. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2009
3023. Tarifna priloga 2009 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti
3024. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Kamnik
3025. Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za leto 2009
3026. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3027. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Salezijanskega zavoda Rakovnik
3028. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče
3029. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2 Korotansko naselje
3030. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
3031. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podlehnik za leto 2008
3032. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
3033. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H)
3034. Popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3 – Dragomer
3035. Popravek Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi