Št. objave Naslov
2981. Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami
2982. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič
2983. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob dogodku »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige«
2984. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob Svetovnem prvenstvu v poletih v Planici
2985. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v organih državne uprave
2986. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
2987. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
2988. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav
2989. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami
2990. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
2991. Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih izvajalcev psihiatričnega zdravljenja ter o postopku njihove verifikacije
2992. Pravilnik o vsebini, pogojih in načinu opravljanja izpita za koordinatorja nadzorovane obravnave
2993. Pravilnik o spremembi Pravilnika o natančnejših zahtevah in postopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil
2994. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2009
2995. Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj (MIR-1)
2996. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno – Plahuta
2997. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
2998. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta C-34S Loško v Cerknici
2999. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2008
3000. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2009
3001. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci
3002. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa VVE Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
3003. Odlok o razglasitvi hiše na Cesti bratstva in enotnosti 43 v Metliki za kulturni spomenik lokalnega pomena
3004. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav »Pungart« in »Sedlo«
3005. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
3006. Tehnični pravilnik o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica
3007. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti
3008. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi območij parkiranja in cen parkirnin
3009. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
3010. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2009
3011. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža
3012. Odlok o plakatiranju v Občini Straža
3013. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode« na območju Občine Šmarješke Toplice
3014. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje
3015. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
3016. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Vransko
3017. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Vransko
3018. Popravek Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane