Št. objave Naslov
2959. Zakon o potnih listinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPLD-1-UPB3)
2960. Pravilnik o evidenci o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba, in o ravnanju s podatki, ki so izločeni iz evidence
2961. Pravilnik o zaščiti živali med prevozom
2962. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
2963. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina
2964. Odlok o podaljšanju veljavnosti Odloka o začasni razglasitvi Lipice – kulturne krajine za spomeniško območje državnega pomena
2965. Odredba o spremembah Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
2966. Sklep o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
2967. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2968. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
2969. Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2008
2970. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Straža
2971. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža
2972. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža
2973. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2008
2974. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka stavbnih zemljišč na območju LN Š47 Bezovje
2975. Odlok o programu opremljanja in merilih za obmero stavbnih zemljišč na območju stanovanjske cone „Krajnčica 2“
2976. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentjur
2977. Pravilnik o metodologiji obračunavanja stroškov za uporabo javne kanalizacije
2978. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šentjur
2979. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šentrupert
2980. Popravek Sklepa o višini najemnine za grobne prostore na pokopališčih v Občini Rogašovci