Št. objave Naslov
174. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Islandiji
175. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg
176. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
177. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2009
178. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
179. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2009
180. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Vrhnika
181. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta (Citrona)
182. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
183. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ter okoljskega poročila za »Kompleks Krka Krško«
184. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg
185. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2009
186. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
187. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice