Št. objave Naslov
2910. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Rb2009-1)
2911. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-C)
2912. Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe (ZJShemFO)
2913. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-B)
2914. Pravilnik o ravnanju s tankerji in oskrbo ladij s pogonskim gorivom v tovornem pristanišču Koper
2915. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – Bizeljčan
2916. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica
2917. Sklep št. 409 o pripojitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ljutomer k Občini Ljutomer
2918. Sklep št. 417 o ukinitvi javnega dobra