Št. objave Naslov
2786. Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene (ZPDSO)
2787. Zakon o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-B)
2788. Zakon o dopolnitvah Zakona o družbah tveganega kapitala (ZDTK-A)
2789. Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (ReNPVNDN)
2790. Uredba o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
2791. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu
2792. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Angole s sedežem v Ljubljani
2793. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja zdravstva
2794. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
2795. Odločba o razveljavitvi četrtega, petega in šestega odstavka 143. člena Zakona o pravdnem postopku
2796. Odločba o ugotovitvi, da je 6. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05), kolikor pod zaporedno številko 1372 kategorizira lokalno cesto s številko odseka 220631, Aličeva ul., od 1189_2 do Sostrske c., v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 385/1 in 385/6, k. o. Sostro, v neskladju z Ustavo
2797. Odločba o ugotovitvi, da je 7. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05), kolikor pod zaporedno številko 226 kategorizira javno pot s številko odseka 713935, Slodnjakova ul., od 0358 do h. št. 9, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 201/304, 201/248 in 201/249, k. o. Podsmreka, v neskladju z Ustavo
2798. Odločba o ugotovitvi, da je 7. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 4/2000 in Uradni list RS, št. 53/02), kolikor pod zaporedno št. 196 ureja javno pot Vir pri Stični – Šolski center, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 716 in 717, k. o. Stična, in kolikor pod zaporedno št. 197 ureja javno pot Vir pri Stični – Šolski center – Ivančna Gorica, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 716 in 717, k. o. Stična, v neskladju z Ustavo
2799. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2800. Odločba o zavrnitvi ustavne odločbe
2801. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
2802. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
2803. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča
2804. Sklep o zadržanju izvrševanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Turistično naselje Oltra« in o zadržanju izvajanja gradbenih in drugih po gradbenem dovoljenju Upravne enote Koper št. 351-412/2008 z dne 13. 10. 2008 in popravnem sklepu št. 351-412/2008 z dne 13. 10. 2008
2805. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe in o ustavitvi postopka.
2806. Sklep o razpisu postopka za imenovanje članov sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
2807. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2009
2808. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga – kala (tehnološki dodatek, primanjkljaj, okvara in poškodbe), ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave papirja ter normalnega odpisa blaga kot posledico poškodb in okvar papirja, kartonov in drugih izdelkov iz papirja v proizvodnji, skladišču in med transportom
2809. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice in Občine Cerklje na Gorenjskem
2810. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Jesenice
2811. Obvezna razlaga druge alinee 25. in 27. do 32. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu – OPN Bovec
2812. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bovec
2813. Sklep o potrditvi višine pristojbin za uporabo prodajnih mest na tržnici v Bovcu
2814. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
2815. Odlok o grbu in zastavi Občine Cerkno
2816. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Cerkno za območje kompleksa OŠ Cerkno
2817. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
2818. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 2008
2819. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2009
2820. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna
2821. Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za: – PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 Muljavsko polje
2822. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2010
2823. Odlok o preoblikovanju Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško
2824. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
2825. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško
2826. Pravilnik o uporabi šolskih prostorov v Občini Laško
2827. Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra
2828. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2008
2829. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
2830. Sklep o spremembi kartografskega dela PUP za mesto Lendava
2831. Sklep o novih cenah programov Vtrca Lendava
2832. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2833. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni center v Novi Gorici
2834. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – sever
2835. Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica
2836. Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Mestne občine Nova Gorica
2837. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica
2838. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
2839. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
2840. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
2841. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
2842. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu
2843. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
2844. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Grčevje«
2845. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Podbreznik«
2846. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Poganci«
2847. Odlok o merilih za izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v podaljšanem obratovalnem času v Mestni občini Novo mesto
2848. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah
2849. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – predstavnika romske skupnosti
2850. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2009
2851. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Slovenska Bistrica
2852. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta del območja Spodnja Polskava
2853. Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca
2854. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Šentrupert za leto 2009
2855. Odlok o izdajanju občinskega glasila
2856. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tolmin
2857. Odlok o javni razsvetljavi v Občini Tolmin
2858. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Tolmin
2859. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred
2860. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina
2861. Popravek Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009
2862. Popravek Sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra
2863. Tehnični popravek kartografske dokumentacije Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP).