Št. objave Naslov
2770. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2771. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti strojev z zahtevami Pravilnika o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 25/06)
2772. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2009
2773. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bloke
2774. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Horjul
2775. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2009
2776. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2009
2777. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
2778. Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško in o nakupu nepremičnine parc. št. 1323/2, k.o. Ravne in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
2779. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
2780. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ločica III – 1. faza
2781. Sklep o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v Občini Straža
2782. Sklep o spremembi Sklepa o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov na Drganjih selih v Občini Straža
2783. Sklep št. 288 o ukinitvi statusa javnega dobra
2784. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
2785. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009 – rebalans 1