Št. objave Naslov
2651. Sklep o potrditvi izvolitve poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
2652. Sklep o izvolitvi kandidatke za nacionalno predstavnico v Eurojust
2653. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata poslancu
2654. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata poslancu
2655. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
2656. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Bolivarski republiki Venezueli
2657. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan
2658. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Belorusiji
2659. Pravilnik o označevanju govejega mesa
2660. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča
2661. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2662. Odločba o delni razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
2663. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
2664. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
2665. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
2666. Poročilo o delnem izidu glasovanja na naknadnih volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament ter ugotovitev izida volitev
2667. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
2668. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
2669. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci
2670. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2008
2671. Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Benedikt
2672. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2009
2673. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Na Plahutah pri Borovnici«
2674. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN B1S/17 Ob Borovniščici in podlage za odmero komunalnega prispevka
2675. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorenja vas - Poljane
2676. Pravilnik o pokopališkem redu
2677. Pravilnik o pokopališkem redu
2678. Pravilnik o pokopališkem redu
2679. Pravilnik o pokopališkem redu
2680. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Godovič 1
2681. Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
2682. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj
2683. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna)
2684. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
2685. Odlok o priznanjih Občine Log - Dragomer
2686. Obvezna razlaga 12. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3 – Dragomer
2687. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer
2688. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Poljčane
2689. Sklep o pooblastilu za izvajanje gospodarske javne službe na področju oskrbe s pitno vodo v Občini Poljčane
2690. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje
2691. Sklep o načinu financiranja svetniških list in samostojnih svetnikov v Občini Trebnje
2692. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2008
2693. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009 – rebalans 1
2694. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Caufovo v Vrtojbi
2695. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic
2696. Uredba o spremembah Uredbe o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji
2697. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
2698. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
2699. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2009
2700. Popravek Pravilnika o gradbiščih