Št. objave Naslov
2593. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Federativne republike Brazilije s sedežem v Kopru
2594. Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009
2595. Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili ”112”
2596. Pravilnik o opremljanju državnih organov in drugih izvajalcev civilne obrambe na obrambnem področju
2597. Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine
2598. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2009
2599. Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
2600. Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije
2601. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Fundacije Vrabček upanja
2602. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje
2603. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
2604. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2008
2605. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2009 – I
2606. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2607. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2608. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Divača
2609. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2610. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2611. Sklep o dodelitvi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2009
2612. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dolenjske Toplice
2613. Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Dolenjske Toplice
2614. Sklep o prometu z nepremičninami in ukinitvi statusa javnega dobra
2615. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
2616. Odlok o občinskih taksah v Občini Grosuplje
2617. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Kompleks Krka Krško«
2618. Sklep o ugotovitvi premoženja Občine Krško in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij zaradi izločitve dela občine in ustanovitve nove Občine Kostanjevica na Krki
2619. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas
2620. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
2621. Odlok o dopolnitvah Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti
2622. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
2623. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija
2624. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
2625. Pravilnik spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Poljčane
2626. Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin na območju Občine Postojna
2627. Odlok o koncesijah na področju javnih služb vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Postojna
2628. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna
2629. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nazivih Občine Postojna
2630. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi območij parkiranja in cen parkirnin
2631. Poročilo o izidu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o praznikih Občine Postojna
2632. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci
2633. Sklep o začetku priprave OPPN C5 JZ kare
2634. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge
2635. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škofljica
2636. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica
2637. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Turnišče
2638. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Center Vitanje
2639. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pod Kompošem – Vitanje
2640. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2009
2641. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja«
2642. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje industrijskega kompleksa ETI Elektroelement Izlake
2643. Sklep o soglasju k povišanju cen daljinskega ogrevanja (variabilni del)
2644. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2645. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih
2646. Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
2647. Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom
2648. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen
2649. Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
2650. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2009