Št. objave Naslov
2577. Uredba o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike
2578. Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi
2579. Sklep o prenehanju upravljanja plačilnega sistema Žiro kliring
2580. Sklep o uskladitvi cen za storitev »Pomoč družini na domu«
2581. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2582. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2583. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2584. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2585. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje
2586. Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje
2587. Obvezna razlaga 7. in 10. člena Odloka o ureditvenem načrtu počitniško naselje Oltra Ankaran
2588. Odlok o izdajanju javnega glasila Mestne občine Koper
2589. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta “gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin”
2590. Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Občine Križevci
2591. Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni namen
2592. Popravek Odloka o razglasitvi cerkve Marijinega darovanja Tabor pri Vrabčah za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Sežana