Št. objave Naslov
2497. Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2)
2498. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA-B)
2499. Uredba o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog
2500. Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena
2501. Pravilnik o vozniških dovoljenjih
2502. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
2503. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2504. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 4. in 6. točke drugega odstavka 14. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ”Markovec Žusterna – območje A” v Kopru, Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ”Markovec Žusterna – območje B” v Kopru, Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ”Poslovno stanovanjsko območje ob Ferrarski” v Kopru ter Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja spremenjenega in dopolnjenega ZN ”Žusterna III” v Kopru in določitev začasne ureditve odmere komunalnega prispevka
2505. Spremembe Letnega programa statističnih raziskovanj za 2009 (velja od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009)
2506. Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Dol pri Ljubljani
2507. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice
2508. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
2509. Odlok o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo
2510. Statut Občine Kobarid
2511. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
2512. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Kranj
2513. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj
2514. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 563/7, k.o. Drulovka
2515. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Krško
2516. Odlok o obveznostih skrbnikov psov na območju Občine Medvode
2517. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče
2518. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje
2519. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2520. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2521. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2522. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2523. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2524. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana občinskega sveta v 5. volilni enoti v Občini Mokronog - Trebelno
2525. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Mozirje
2526. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2009
2527. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje
2528. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje delovnih mest in pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Mozirje
2529. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
2530. Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota
2531. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2009
2532. Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni storitve pomoč na domu
2533. Sklep o združitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške s sorodnimi občinskimi skladi na nivoju pokrajine
2534. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kamnolom SIA v Solkanu
2535. Odlok o spremembi Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč
2536. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2008
2537. Odlok o občinskih cestah
2538. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Ribnica
2539. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina
2540. Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini
2541. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2542. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Semič
2543. Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Sevnica
2544. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnost Sevnica
2545. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2546. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2008
2547. Odlok o zaključnem računu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2008
2548. Odlok o spremembah in dopolnitvah Proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2009
2549. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2550. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
2551. Pravilnik o spremembi Pravilnika Sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica
2552. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2553. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2008
2554. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Šalovci
2555. Pravilnik o uporabi kulturnih dvoran v Občini Šalovci
2556. Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2009
2557. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarješke Toplice za programsko obdobje 2009–2013
2558. Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Tabor
2559. Sklep o prispevku za nov priključek na občinsko cesto v Občini Tabor
2560. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2009
2561. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Zreče
2562. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1707/5, k.o. Gotovlje
2563. Uredba o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči
2564. Uredba o državnem prostorskem načrtu za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Hodoš
2565. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV Murska Sobota–Mačkovci
2566. Uredba o spremembah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
2567. Uredba o spremembi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin
2568. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin
2569. Akt o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
2570. Pravilnik o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu
2571. Pravilnik o zaščiti hišnih živali
2572. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
2573. Odločba o izbiri Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
2574. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
2575. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju
2576. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cviblje