Št. objave Naslov
2427. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz posojila, ki ga najame Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja pri Evropski investicijski banki za financiranje naložb, ki spodbujajo trajnostni razvoj (ZPJSRR-1)
2428. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-E)
2429. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-E)
2430. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-G)
2431. Zakon o soglasju in poroštvu republike slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 329,73 milijonov eurov (ZPDVPNPIA2)
2432. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Kazahstan
2433. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
2434. Pravilnik o elektronskem podpisovanju in vlaganju pisanj v postopkih zaradi insolventnosti
2435. Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
2436. Pravilnik o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih sort
2437. Pravilnik o pridobitvi dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom in paralelni distribuciji zdravil
2438. Pravilnik o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih in načinu opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti
2439. Pravilnik o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja
2440. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek
2441. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu
2442. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Stanovnik«
2443. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija MEG Bovec, ustanova za mednarodno ekološko gimnazijo«
2444. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Mladi risi, ustanova za razvoj mladih igralcev, trenerjev in sodnikov hokeja«
2445. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »KD fundacija, ustanova«
2446. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Roka Petrovića, ustanova«
2447. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Predilnice Litija, ustanova«
2448. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Zvezda, ustanova za pomoč šolskemu športu, kulturi in sociali«
2449. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Giff4u, ustanova«
2450. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Rdeča žoga«
2451. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Moro, ustanova«
2452. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Krog 74, ustanova«
2453. Odločba o soglasju k dopolnitvi Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija Giff4u, ustanova«
2454. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Marof – ustanova«
2455. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/02, 47/02, 54/03, 114/03 in 138/06)
2456. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti enostavnih tlačnih posod z zahtevami Odredbe o enostavnih tlačnih posodah (Uradni list RS, št. 11/02 in 138/06)
2457. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2009
2458. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
2459. Pravila za evidentiranje sklenjenih pogodb za oskrbo z zemeljskim plinom
2460. Pravila o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 1775/2005 o pogojih za dostop do prenosnega omrežja zemeljskega plina
2461. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
2462. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret
2463. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ljubečna (Cirkulan)
2464. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje
2465. Sklep o neodplačnem prenosu stavbnih zemljišč v k.o. Spodnja Hudinja in k.o. Celje na Republiko Slovenijo
2466. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Spodnja Hudinja
2467. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorenja vas - Poljane
2468. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2009
2469. Odlok o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
2470. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2008
2471. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B15 Spodnji Alprem
2472. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik
2473. Odlok o denarni pomoči v Občini Medvode
2474. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
2475. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje »za vaškim domom« v Bakovcih
2476. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred
2477. Pravilnik o določitvi meril in kriterijev za plačilo denarnih obveznosti uporabnikov storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda
2478. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana
2479. Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra
2480. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje«
2481. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
2482. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
2483. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
2484. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo trgovskega centra na območju VR13-1e-CD7 na Vranskem
2485. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ob Cesti Borisa Kidriča v Zagorju ob Savi
2486. Sklep o podaljšanju veljavnosti Odloka o komunalnem prispevku v Občini Zavrč
2487. Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu
2488. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
2489. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2009
2490. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
2491. Odlok o ustanovitvi Službe Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe