Št. objave Naslov
2331. Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
2332. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Kolpa
2333. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
2334. Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin
2335. Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah
2336. Pravilnik o usposabljanju za spremljevalce izrednih prevozov
2337. Pravilnik o spremembi Pravilnika o predložitvi sprejetih občinskih proračunov
2338. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije
2339. Odločba o delni razveljavitvi prvega in drugega odstavka 4. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, 10. člena Zakona o pravdnem postopku, prvega stavka tretjega odstavka 13. člena in drugega stavka 95.a člena Zakona o sodiščih, prvega stavka drugega odstavka v zvezi z osmo alinejo drugega odstavka 27.d člena Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije in 34.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku z odložnim rokom enega leta po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije- Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 33. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči, prvi odstavek 35. člena Zakona o državni statistiki, prvi odstavek 55. člena Zakona o policiji, četrti odstavek 10. člena in 43. člen Zakona o davčnem postopku ter tretji odstavek 53. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma niso v neskladju z Ustavo
2340. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2009
2341. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pri Informacijskem pooblaščencu
2342. Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009
2343. Navodilo o spremembi Navodila o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene
2344. Navodilo o spremembi Navodila o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov
2345. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Bled
2346. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA11 – Braslovče (Spolenak)
2347. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2009
2348. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj
2349. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o simbolih Občine Črnomelj
2350. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
2351. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje
2352. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Radohova vas
2353. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Radohova vas
2354. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Draga
2355. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Stična
2356. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Muljava
2357. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
2358. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2009-1
2359. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2008
2360. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračuna Občine Komen za leto 2009
2361. Poročilo o izidu glasovanja na posvetovalnem referendumu o imenu in območju predlagane novoustanovljene Krajevne skupnosti Mlaka
2362. Sklep o soglasju k ceni storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Medvode
2363. Sklep o nadaljevanju postopka pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Medvode
2364. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika
2365. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Metlika
2366. Pravilnik o priznanjih in plaketah za delo na področju športa v Občini Metlika
2367. Pravilnik o Ganglovih priznanjih in plaketah v Občini Metlika
2368. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2008
2369. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
2370. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. Sodna vas
2371. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2008
2372. Sklep o dopolnitvi statusa javnega dobra
2373. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2374. Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
2375. Tehnični pravilnik o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
2376. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče
2377. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za proizvodno-obrtno-komunalno cono Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1)
2378. Pravilnik o spremembah Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah
2379. Popravek Sklepa o določitvi območij parkiranja in cen parkirnin