Št. objave Naslov
2121. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2122. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2123. Odločba o imenovanju Jasne Leskošek za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
2124. Pravilnik o poteku priprav in izvedbi inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja ter nalogah in obveznostih zavezancev in pristojnega organa
2125. Sklep o veljavnosti šestega, sedmega in osmega dodatka k šesti izdaji Evropske farmakopeje
2126. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
2127. Sklep o zavrženju pobude
2128. Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
2129. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009
2130. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010
2131. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega Širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Bloke
2132. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice
2133. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega Širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Cerknica
2134. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Idrija
2135. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uskladitvi delovanja javnega zavoda Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo
2136. Sklep o razveljavitvi Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Idrija« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva
2137. Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki
2138. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2009
2139. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Laško
2140. Odlok o razglasitvi etnoloških kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško
2141. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Ljudske univerze Litija d.o.o.
2142. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana
2143. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
2144. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2009
2145. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2008
2146. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2008
2147. Sklep o določitvi subvencij za počitniške odsotnosti otrok v vrtcih v drugih občinah
2148. Pravilnik o postopku sprejema otrok v Vrtec Lipa
2149. Sklep o počitniški rezervaciji mesta v vrtcu in znižanju plačila v primeru bolniške odsotnosti otrok
2150. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.
2151. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič
2152. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Tržič
2153. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič
2154. Odlok o priznanjih Občine Zavrč
2155. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2009
2156. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije