Št. objave Naslov
2036. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d.d., iz naslova kreditov, najetih za financiranje Slovenske odškodninske družbe, d.d., v letu 2009 (ZPSOD09)
2037. Zakon o delnem povračilu nadomestila plače (ZDPNP)
2038. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-D)
2039. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji (ZPol-G)
2040. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C)
2041. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS-A)
2042. Dopolnitev Poslovnika Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po Zakonu o preprečevanju korupcije
2043. Ukaz o imenovanju članov uradniškega sveta
2044. Pravilnik o vodenju registra nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja
2045. Pravilnik o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok
2046. Pravilnik o spremembi Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
2047. Pravilnik o spremembah Pravilnika o službeni izkaznici in znački občinskega inšpektorja
2048. Odredba o dopolnitvah Odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
2049. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti rekreacijskih plovil z zahtevami Pravilnika o rekreacijskih plovilih
2050. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah
2051. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
2052. Sklep o spremembah Sklepa o družbah za izdajo elektronskega denarja
2053. Sklep o spremembah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic
2054. Poročilo o izidu volitev članov uradniškega sveta
2055. Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji za leto 2009
2056. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto
2057. Statut javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje
2058. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2008
2059. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2008
2060. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Bovec
2061. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec
2062. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
2063. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2009
2064. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Slivnica, parc. št. 1355/44, 1355/45 in 1355/46
2065. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2269/9, 2269/5 in 2269/6, k.o. Slivnica
2066. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 1 – Črnovrška planota in Godoviško podolje, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih, za območje PUP 2 – Ledinska planota, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 3 – zahodni del občine in Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Črni Vrh
2067. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični
2068. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Kočevje
2069. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Kočevje
2070. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Kočevje
2071. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Kočevje
2072. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje v upravi OLO Predgrad
2073. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2074. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje v upravi OLO Kočevje
2075. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Mozelj
2076. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2008
2077. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008
2078. Odlok o določitvi imen in potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
2079. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja CO 5/2 – Plinarna
2080. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zimski službi
2081. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
2082. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih
2083. Pravilnik o standardu za osnovni pogreb
2084. Pravilnik o upepelitvi
2085. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1062/14, k.o. Bizovik
2086. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2008
2087. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
2088. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
2089. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2090. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah
2091. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vodohran Panovec
2092. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kanalizacija FK2 Dornberk
2093. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
2094. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
2095. Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Podlehnik
2096. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru
2097. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del starega mestnega jedra Sevnice
2098. Odlok o občinskih taksah splošni del
2099. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč«
2100. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN »Lavžnik« v Šempetru pri Gorici
2101. Odlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Šempeter - Vrtojba
2102. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba
2103. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Šempeter - Vrtojba
2104. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici
2105. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Šmarje pri Jelšah
2106. Sklep o ukinitvi Statusa javnega dobra v k.o. Platinovec
2107. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
2108. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tolmin
2109. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov
2110. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie
2111. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo
2112. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico
2113. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Šentrupert, Mokronog - Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk
2114. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
2115. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2008
2116. Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2009
2117. Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2008 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2008
2118. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2009
2119. Imenovanje članov uradniškega sveta
2120. Popravek Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov