Št. objave Naslov
1980. Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (ZSGSROKR)
1981. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-H)
1982. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (ZPLD-1C)
1983. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-1E)
1984. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-B)
1985. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-B)
1986. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-B)
1987. Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014 (ReNPPND0914)
1988. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Turkmenistanu
1989. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sežiganju odpadkov
1990. Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
1991. Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav
1992. Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta
1993. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 7. okrajni volilni komisiji III. volilne enote
1994. Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti
1995. Pravilnik o spremembi Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov
1996. Pravilnik o spremembi Pravilnika o raziskovalnih nazivih
1997. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic
1998. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Nazarje
1999. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2009
2000. Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Brežice
2001. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CE-34S Loško v Cerknici
2002. Odlok o občinskem prazniku Občine Črenšovci
2003. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2004. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ig
2005. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ig
2006. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora Občine Ig
2007. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice
2008. Odlok o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča
2009. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2009
2010. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško
2011. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Stanovanjsko območje ob Florjanski cesti« v Mokronogu
2012. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo TRC Vonarsko jezero
2013. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2008
2014. Sklep o višini najemnine za grobne prostore na pokopališčih v Občini Rogašovci
2015. Sklep o obračunavanju odsotnosti otrok
2016. Sklep o določitvi najmanjšega števila otrok v vrtcu, ko je vrtec dolžan začeti oziroma končati poslovalni čas vrtca
2017. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica
2018. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica
2019. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
2020. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu na Kmečki tržnici v Sevnici
2021. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovanju in trženju sejma v Sevnici
2022. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
2023. Tržni red na tržnicah v Občini Sežana
2024. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2008
2025. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Sodražica
2026. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članov delovnih teles občinskega sveta in župana
2027. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2009
2028. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje«
2029. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji
2030. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2031. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije članice nadzornega odbora
2032. Sklep o nadomestitvi članice Nadzornega odbora Občine Zreče
2033. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu B31 Povezovalka
2034. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Sevnica
2035. Popravek Odloka o zazidalnem načrtu za območje ZS 11 – »LEHTE« v Sežani