Št. objave Naslov
1876. Zakon o spremembi Kazenskega zakonika (KZ-1A)
1877. Sklep o imenovanju viceguvernerja in člana Sveta Banke Slovenije
1878. Sklep o imenovanju viceguvernerja in člana Sveta Banke Slovenije
1879. Sklep o imenovanju informacijske pooblaščenke
1880. Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Slovenske odškodninske družbe
1881. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med policijsko postajo in okrajnim sodiščem
1882. Obvezna razlaga prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za območja izjemnih posegov – lokacije s pogoji
1883. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Celje
1884. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje
1885. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad - Bukovžlak in Vrhe
1886. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Zg. Hudinja (Pasadena) – OPPN
1887. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2008
1888. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulture v Občini Dobrepolje
1889. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Dobrepolje
1890. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
1891. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1892. Odlok o poimenovanju ulice Vršajn v naselju Gorenja vas
1893. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Gorenja vas - Poljane
1894. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za zadrževalnik Veliki potok – (SDUN)
1895. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
1896. Odlok o proračunu Občine Kostanjevicana Krki za leto 2009
1897. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1898. Pravilnik o sprejemu otrok v Otroški vrtec Metlika
1899. Pravilnik o uporabi športnih dvoran v Metliki in Podzemlju ter Prosvetnega doma na Suhorju
1900. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1901. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcu Mokronožci Občine Mokronog - Trebelno
1902. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Parkovšče
1903. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu
1904. Odlok o ukinitvi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici
1905. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica
1906. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu
1907. Sklep o ukinitvi začasnih ukrepov
1908. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici
1909. Sklep o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto
1910. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Osilnica
1911. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1912. Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega darovanja Tabor pri Vrabčah za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Sežana
1913. Odlok o razglasitvi ´Vojaške kapele iz prve svetovne vojne – Kosovelje´ za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Sežana
1914. Pravilnik o zagotavljanju brezplačnega prevoza učencem na območju Občine Sežana
1915. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Slovenska Bistrica in o priznanjih župana Občine Slovenska Bistrica