Št. objave Naslov
1774. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1775. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1776. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1777. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1778. Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase
1779. Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom
1780. Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
1781. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti
1782. Pravilnik o spremembah Pravilnika o centralnem registru oporok
1783. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2009
1784. Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije
1785. Sklep o dopolnitvah Sklepa o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija
1786. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2009
1787. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Enote VS8/6-5 Selo – Občina Dobrova - Polhov Gradec
1788. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
1789. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
1790. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (uradno prečiščeno besedilo)
1791. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dela območij urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška in ŠR 1/2-1 Bellevue
1792. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
1793. Sklep o ukinitvi začasnih ukrepov
1794. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII 105
1795. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Pivka
1796. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec na območju Občine Poljčane
1797. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice
1798. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1799. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1800. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje
1801. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letu 2009
1802. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2009
1803. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
1804. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka
1805. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje »TU8 – stanovanjsko območje pasike« v Turnišču
1806. Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2008
1807. Poslovnik Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi uradno prečiščeno besedilo (UPB1)
1808. Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod
1809. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju
1810. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanaša na programsko zasnovo za ureditveni načrt romsko naselje Ruperč vrh
1811. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov