Št. objave Naslov
1509. Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS)
1510. Zakon o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1A)
1511. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-B)
1512. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-B)
1513. Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
1514. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov
1515. Akt o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije in načinu sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije
1516. Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo
1517. Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na Univerzi v Ljubljani
1518. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
1519. Pojasnilo 7 – Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom ZFPPIPP
1520. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini
1521. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine
1522. Sklep o premoženju Občine Gorje
1523. Sklep o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov in javnih podjetij ter pravic in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij Občine Gorje
1524. Sklep o razrešitvi direktorice Stanovanjskega sklada Občine Gornja Radgona
1525. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja PINDŽA, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.
1526. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2009
1527. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
1528. Pravilnik o tekmovanju Moja občina – lepa in urejena
1529. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta – poslovno obrtna cona Kozje
1530. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990, za območje Občine Kozje, dopolnitev 2009
1531. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2009
1532. Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma o imenu in območju predlagane novoustanovljene Krajevne skupnosti Mlaka
1533. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj
1534. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2008
1535. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško
1536. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
1537. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2009
1538. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1539. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1540. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Mislinja
1541. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mislinja
1542. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja
1543. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za apartmajsko hotelski kompleks Turistično naselje Pungart 3
1544. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota
1545. Odlok o turistični taksi v Občini Moravske Toplice
1546. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1547. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu Obrtna cona Solkan
1548. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna Dolina III
1549. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2008
1550. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
1551. Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica
1552. Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
1553. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica
1554. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 2008
1555. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Pivka
1556. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1557. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks
1558. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest, mrliških vežic in pokopaliških storitev v Občini Pivka
1559. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih
1560. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2008
1561. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana
1562. Odlok o obvezni gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo na območju Občine Sveta Ana
1563. Odlok o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Sveta Ana na nepremičninah
1564. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana
1565. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sveta Ana
1566. Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu na območju Občine Sveta Ana
1567. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2008
1568. Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Tišina
1569. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina
1570. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec pri Osnovni šoli Tišina
1571. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina
1572. Sklep o prenehanju delovanja Javnega stanovanjskega sklada Občine Tišina
1573. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2009
1574. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2009
1575. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Trebnje
1576. Odlok o podelitvi koncesije za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebnih storitev na pokopališčih Občine Turnišče
1577. Odlok o spremembah Odloka o pokopališkem redu v Občini Turnišče
1578. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče
1579. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
1580. Odlok o sprejetju zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2008
1581. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in rezervacije v Vrtcu Zagorje ob Savi
1582. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
1583. Poročilo o gibanju plač za februar 2009
1584. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik, dopolnitev 2004
1585. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
1586. Popravek Cenika daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore v Občini Celje