Št. objave Naslov
1417. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1418. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1419. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1420. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1421. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1422. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1423. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1424. Uredba o spremembi Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
1425. Sklep odprtju Konzulata Republike Slovenije v Eisenstadtu
1426. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Eisenstadtu
1427. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
1428. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006
1429. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1430. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1431. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
1432. Pravilnik o spremembi Pravilnika o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev
1433. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA BANJŠKE IN TRNOVSKE PLANOTE
1434. Odločba o ugotovitvi, da prvi stavek prvega odstavka 4. člena Zakona o gospodarskih zbornicah ni v neskladju z Ustavo
1435. Odločba o ugotovitvi, da je šesti odstavek 29. člena Zakona o gospodarskih zbornicah v neskladju z Ustavo ter o ugotovitvi, da drugi stavek prvega odstavka 4. člena, drugi odstavek 4. člena, prvi odstavek 29. člena in 30. člen Zakona o gospodarskih zbornicah niso v neskladju z Ustavo
1436. Odločba o ugotovitvi, da je drugi stavek četrtega odstavka 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja v neskladju z Ustavo
1437. Odločba o ugotovitvi, da prvi in drugi odstavek 2. člena, 3., 7., 9. in 10. člen Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih niso v neskladju z Ustavo in zakonom
1438. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Jesenice
1439. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v občini Jesenice
1440. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
1441. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
1442. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2009
1443. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2008
1444. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje
1445. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe
1446. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Arclin, k.o. Brezova, k.o. Medlog, k.o. Šmiklavž in k.o. Teharje
1447. Odlok o grbu in zastavi Občine Cerknica
1448. Odlok o izločitvi dela naselja Reparje in priključitvi tega dela k naselju Krušče
1449. Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Cerknica
1450. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1451. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1452. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2008
1453. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1454. Soglasje k določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu
1455. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2008
1456. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani
1457. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani
1458. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Horjul
1459. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Horjul
1460. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2008
1461. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1462. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec
1463. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Dolenja vas (»nova stanovanjska pozidava«)
1464. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
1465. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu dela območij urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica in MG 6/1
1466. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevni turistični taksi v Občini Metlika
1467. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice
1468. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju
1469. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1470. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1471. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1472. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1473. Sklep o razpisu naknadnega referenduma
1474. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
1475. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2008
1476. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
1477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Radeče
1478. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Radeče
1479. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin
1480. Pravilnik o merilih za kategorizacijo občinskih javnih cest na območju Občine Radeče
1481. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Radeče
1482. Sklep o določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Enoti vrtec Radeče
1483. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2009
1484. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009
1485. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2008
1486. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Semič
1487. Sklep o sprejemu zavzetih stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne) in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne)
1488. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2008
1489. Sklep o cenah pogrebnih pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Vojnik
1490. Odlok o razpisu svetovalnega referenduma o sosežigu odpadkov v cementarni Lafarge Cement d.d. Trbovlje
1491. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 2349/3, 2349/4 in 2349/5 k.o. Lanišče
1492. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2008
1493. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
1494. Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev
1495. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2009/2010
1496. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2009/2010
1497. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2009/2010
1498. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za dizajn v Ljubljani v študijskem letu 2009/2010
1499. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za varstvo okolja, Velenje, v študijskem letu 2009/2010
1500. Pravilnik o potrdilu o odvzemu smučarske vozovnice
1501. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev
1502. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil
1503. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb
1504. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2009
1505. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2009
1506. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R1-210, odsek 1107 Preddvor–Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže–Britof
1507. Popravek Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1508. Popravek Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica