Št. objave Naslov
90. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali
91. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije
92. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
93. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 100-letnici rojstva slikarja Zorana Mušiča v prodajo in obtok
94. Sklep o spremembah Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
95. Navodilo o dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
96. Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)
97. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Piran
98. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Piran
99. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga
100. Prevedba dejavnosti Univerze v Ljubljani
101. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
102. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Lipe v Ajdovščini
103. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Divača
104. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda Razvojna agencija Kozjansko, RA Kozjansko
105. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2009
106. Sklep o ukinitvi javnega dobra
107. Sklep o ukinitvi javnega dobra
108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij
109. Pravilnik o načinu oddajanja športnih objektov in športnih površin v uporabo
110. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah
111. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2009
112. Sklep o začasnem financiranju Občine Mislinja v obdobju januar–marec 2009
113. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
114. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
115. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Mestni občini Novo mesto
116. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009
117. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
118. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
119. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
120. Sklep o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Frankolovo - Loka
121. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd
122. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
123. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
124. Pravilnik o registru melioracijskih skupnosti
125. Pravilnik o evidenci melioracijskih sistemovin naprav
126. Pravilnik o prilagoditvi določenih higiensko tehničnih zahtev za mlečno predelovalne obrate na planinah
127. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja okolja in prostora v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
128. Popravek Odloka o komunalnem prispevku v Občini Mežica
129. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod