Št. objave Naslov
1270. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1271. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1272. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1273. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1274. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji
1275. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
1276. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Mexico Cityju
1277. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Mexico Cityju
1278. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Gvineje Bissau v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
1279. Sklep o določitvi povprečne prodajne vrednosti toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2009
1280. Sklep o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2009
1281. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
1282. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brezovica
1283. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2009
1284. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2008
1285. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2009
1286. Letni program športa Občine Črna na Koroškem za leto 2009
1287. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2008
1288. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2008
1289. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Občine Dolenjske Toplice
1290. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela starega mestnega jedra Krško (umestitev knjižnice)
1291. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 2008
1292. Odlok o vračilu vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Metlika
1293. Pravilnik o dodeljevanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Miren - Kostanjevica
1294. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica
1295. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu za leto 2009
1296. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju april–junij 2009
1297. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2008
1298. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2010
1299. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2008
1300. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Podčetrtek
1301. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1302. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
1303. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 666/2, k. o. Nezbiše in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 142/4, k. o. Nezbiše in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
1304. Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec
1305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica
1306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica
1307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 11 Gumnišče
1308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12 Pijava Gorica
1309. Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 13 Želimlje
1310. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič v delu ureditvenega območja z oznako 16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN
1311. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center – 1. faza