Št. objave Naslov
1132. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2009
1133. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-B)
1134. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju april–junij 2009
1135. Sklep o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v Občini Hodoš - Hodos község
1136. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2008
1137. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2009
1138. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2008
1139. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2009
1140. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 2008
1141. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
1142. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko cono »Češenska hosta«