Št. objave Naslov
937. Razpis volitev članov Sodnega sveta
938. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest
939. Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste
940. Sklep o opustitvi delov državnih cest
941. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2009/2010, in predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem letu 2008/2009
942. Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok
943. Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine
944. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi
945. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov radijske opreme in telekomunikacijske terminalske opreme z zahtevami pravilnika, ki ureja radijsko opremo in telekomunikacijsko terminalsko opremo
946. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah, s Pravilnikom o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 102/00, 91/02 in 16/08)
947. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
948. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 1. člena v delu, ki se nanaša na samostojne podjetnike posameznike z najmanj 50 delavci, drugi odstavek 12. člena, 67. člen, drugi odstavek 79. člena, drugi odstavek 81. člena in 84.a člen Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju niso v neskladju z Ustavo
949. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2009
950. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2009
951. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
952. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v splošni rabi
953. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v splošni rabi
954. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
955. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota
956. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2009
957. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2009
958. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Križevci
959. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Križevci
960. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Križevci za leto 2009
961. Sklep o imenovanju podžupan Občine Križevci
962. Sklep o izvzemu parcel iz zavarovanega območja
963. Sklep o izvzemu parcel iz zavarovanega območja
964. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin
965. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo oskrbovanih stanovanj na območju Lorgerjeve domačije
966. Odlok o režijskem obratu v Občini Šmartno pri Litiji
967. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče
968. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Vitanje
969. Sklep o ukinitvi javnega dobra
970. Odlok o zamenjavi hišnih tablic v Občini Vitanje
971. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta center Vitanje
972. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pod Kompošem – Vitanje
973. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov kanalizacijske infrastrukture, preračunanih na enoto mere za obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo na območju počitniškega naselja Nune v Občini Zreče za leto 2009
974. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2009
975. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žetale
976. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Žetale, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
977. Letni program športa v Občini Žetale za leto 2009
978. Letni program kulture Občine Žetale za leto 2009
979. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
980. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
981. Pravilnik o določitvi meril za določitev višine nagrade in za povračilo dejanskih stroškov za delo zastopnika pacientovih pravic
982. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu
983. Odredba o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest
984. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2009
985. Pravilnik o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme
986. Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
987. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov
988. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
989. Tarifa o pravnih storitvah
990. Popravek Sklepa o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije