Št. objave Naslov
864. Pravilnik o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva
865. Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – Bizeljčan
866. Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
867. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
868. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča
869. Odločba o ugotovitvi, da druga alineja drugega odstavka in sedmi odstavek 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja nista v neskladju z Ustavo
870. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
871. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
872. Sklep o zavrženju pobude za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
873. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah
874. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd
875. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica
876. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje
877. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem
878. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
879. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2009
880. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2009
881. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Cerkno
882. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Ig
883. Sklep o ukinitvi javnega dobra
884. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2009
885. Odlok o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik
886. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine
887. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik
888. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2009
889. Odlok o letnem načrtu prodaje občinskega nepremičnega premoženja za leto 2009
890. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolome Rodež in Perunk
891. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
892. Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2009
893. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper
894. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
895. Sklep o določitvi najemnin za neprofitna stanovanja v lasti Občine Kostanjevica na Krki
896. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj
897. Sklep o (sedmih) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora ter o (sedmih) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora
898. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Kranjska Gora
899. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2009
900. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Obrtna cona MDB – jug«
901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za romsko naselje »Kerinov Grm«
902. Pravilnik o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško
903. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
904. Sklep o nakupu nepremičnin, uporabljenih za izgradnjo ceste Leskovec–Senuše–Veliki Trn in Straža pri Raki–Senuše in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
905. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 333/5, k.o. Gornji Leskovec in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
906. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 331/2, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
907. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 615/10, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
908. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 399/11, k.o. Stranje in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
909. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 2314/11, k.o. Veliki Trn in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
910. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1495/6, k.o. Pleterje ter zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 474/1, parc. št. 474/2 in parc. št. 474/3, k.o. Pleterje in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
911. Sklep o zamenjavi nepremičnine parc. št. 713/24, k.o. Senovo za nepremičnine parc. št. 348/2, parc. št. 348/3 in parc. št. 348/5, k.o. Senovo in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
912. Sklep o zamenjavi nepremičnine parc. št. 396/3, k.o. Stranje za nepremičnine parc. št. 395/5, parc. št. 395/6 in parc. št. 399/8, k.o. Stranje in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
913. Sklep o zamenjavi nepremičnine parc. št. 2303/33, k.o. Veliki Trn za nepremičnini parc. št. 2315/15 in parc. št. 2164/3, k.o. Veliki Trn in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
914. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču nenevarnih komunalnih odpadkov v Dolgi vasi
915. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota
916. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota
917. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za vojašnico Berek
918. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenove ob Ljubljanski cesti 27
919. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za grajski kompleks v Oplotnici
920. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o oddaji poslovnih prostorov v Občini Postojna
921. Pravilnik prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
922. Sklep o določitvi območij parkiranja in cen parkirnin
923. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do plačila prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje na Center za socialno delo Murska Sobota
924. Odlok o dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Puconci
925. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Puconci društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Puconci
926. Pravilnik za sofinanciranje društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Puconci
927. Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev kadrovskega stanovanja Občine Puconci v najem
928. Pravilnik o dodeljevanju pomoči romskim gospodinjstvom za izboljšanje bivalnih razmer v Občini Puconci
929. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Puconci
930. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Semič - Mladica
931. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
932. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2009
933. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
934. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci
935. Redakcijski popravek Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja BP 9/1 – JUB Dol
936. Tehnični popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5)