Št. objave Naslov
807. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
808. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
809. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
810. Odlok o razpisu volitev v uradniški svet
811. Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore
812. Odločba o ugotovitvi neskladnosti prvega odstavka 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača z zakonom
813. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic
814. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
815. Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja in izkaza poslovnega izida bank in hranilnic
816. Navodilo o spremembah Navodila za izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic
817. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
818. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2009
819. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci
820. Pravilnik o štipendiranju v Občini Beltinci
821. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore
822. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2009
823. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2009
824. Ugotovitveni sklep o nadomestni članici Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem
825. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
826. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
827. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Pri pošti«
828. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1010/9 k.o. Stranska vas
829. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 52/4 in parc. št. 54/4, obe k.o. Grosuplje – naselje
830. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 57/4, k.o. Grosuplje – naselje
831. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 552/2, parc. št. 557/2 in parc. št. 558/2, vse k.o. Grosuplje – naselje
832. Odlok o zazidalnem načrtu S 3/a Kojina (uradno prečiščeno besedilo)
833. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta „Gradbena cona Srmin”
834. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog
835. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1100/20 in parc. št. 1100/18 obe k.o. Stožice
836. Sklep o ukinitvi javnega dobra
837. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Medvode
838. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Simona Jenka
839. Pravilnik o priznanjih športnikom, športnim delavcem in športnim društvom v Občini Medvode
840. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah
841. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mlac v Ozeljanu
842. Odlok o programu opremljanja za območje OPPN Parkovšče
843. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Solkan – jug
844. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
845. Odlok o oglaševanju v Občini Postojna
846. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski center Sevnica
847. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
848. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2009
849. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2009
850. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010
851. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2010
852. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šentrupert
853. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin
854. Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu
855. Odlok o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.«
856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009
857. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
858. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič
859. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2009
860. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje
861. Sklep o izvzetju iz javnega dobra
862. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
863. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo